Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

 • Yellow/Niebieski
 • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

Prezes

 

 Prezes Sądu Rejonowego

- Sędzia Sądu Rejonowego Bogumiła Majcher - Gniewek

pok. nr 2.35 (sekretariat)

 1. kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu,
 2. kieruje działalnością administracyjną Sądu, wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do podległego Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów,
 4. udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1764),
 5. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922),
 6. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1534 z późniejszymi zmianami),
 7. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1167 z późniejszymi zmianami),
 8. szczegółowy zakres obowiązków wynika z działu II Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych,
 9. orzeka w XI Wydziale Cywilnym zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału podziałem czynności.

 

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniu:
środa - 10. 00 - 12 .00 

tel. 17 715 22 40

fax. 17 715 24 83
e-mail:

 

 

 Wiceprezes Sądu Rejonowego

- Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Olszowy - Rozmus

pok. nr 2.32 (sekretariat)

 1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie jego nieobecności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą I Wydziału Cywilnego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Ksiąg Wieczystych, VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie, IX Wydziału Gospodarczego-Rejestru Zastawów, XI Wydziału Cywilnego, XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. sprawuje nadzór nad sprawami dotyczącymi obrotu prawnego z zagranicą, a w szczególności kontroluje terminowość oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących przy załatwianiu tych spraw, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1657),
 4. podejmuje decyzje w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności sądowych w sprawach cywilnych,
 5. orzeka w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału podziałem czynności.

 

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:
 

poniedziałek - 10.00 - 12.00
tel. 17 715 22 39
fax. 17 715 24 87
e-mail:

 

 

 Wiceprezes Sądu Rejonowego

- Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ryczaj-Paśko

pok. nr 2.32 (sekretariat)

 1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie jego nieobecności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, VI Wydziału Karnego Wykonawczego, X Wydziału Karnego oraz kuratorską służbą sądową,
 3. sprawuje nadzór nad ławnikami,
 4. orzeka w Wydziale X Karnym zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału zakresem czynności,
 1. wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego.

 

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:
 

piątek - 10.00 - 12.00 

 

tel. 17 715 22 39
fax. 17 715 24 87
e-mail: