Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

  • Yellow/Niebieski
  • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

Inline HTML

Dyrektor

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie – Teresa Trzeciak

 

pok.  2.111

tel.: 17 715 22 45

e-mail:

 

  1. Kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  2. Wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
  3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów.
  4. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.
  5. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Finansowego, Oddziału Gospodarczego, Oddziału Informatycznego, Głównego Księgowego.
  6. Szczegółowe zadania i kompetencje wynikają z ustawy z dnia 27 lipca 2011r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2016.2062 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zmianami).