Wielkość tekstu:

Zmień kontrast:

  • Yellow/Niebieski
  • Standard

Current Style: Standard

Mapa serwisu Kontakt

Opłaty sądowe

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

 

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości - informacje o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych

 

Wykaz wysokości opłat Krajowego Rejestru Sądowego

 

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

- pierwszy wpis do KRS:
* spółki handlowe i inni przedsiębiorcy: 600 zł (500 zł opłata stała + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

 

- rejestracja zmian w KRS: 500 zł (250 zł opłata stała + 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym)
- sprawozdanie finansowe: 290 zł (40 zł opłata stała + 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym)
- wykreślenie podmiotu z KRS: 550 zł

 

REJESTR STOWARZYSZEŃ:

 

- pierwszy wpis (dotyczy: stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, związków zawodowych rolników indywidualnych, związków zawodowych, ogólnokrajowych związków międzybranżowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych, Polskiego związku sportowego, stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym) : bez opłat

 

- pierwszy wpis (dotyczy: kółek rolniczych, rolniczych zrzeszeń branżowych, związków rolników, kółek i organizacji rolniczych, związków rolniczych zrzeszeń branżowych, cechów rzemieślniczych, izb rzemieślniczych, Związków Rzemiosła Polskiego, zrzeszeń handlu i usług, zrzeszeń transportu, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń handlu i usług, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń transportu, innych organizacji przedsiębiorców, izby gospodarczej,, ogólnokrajowych zrzeszeń międzybranżowych, związków pracodawców, federacji lub konfederacji związków pracodawców, innych organizacji społecznych lub zawodowych) : 250 zł

 

- rejestracja podmiotu z działalnością gospodarczą: 600 zł (500 zł opłata stała + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

 

- rejestracja zmian (dotyczy podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych ZOZ, nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców): 150 zł

 

- sprawozdanie finansowe: 40 zł

 

- wykreślenie: 300 zł

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO SĄ ZWOLNIONE OD OPŁAT.

 

 

 

REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH:

 

- wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym: 300 zł

 

- wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych: 150 zł

 

 

SKARGA, ZAŻALENIE:

 

-opłata od skargi na orzeczenie referendarza: 100 zł

 

-opłata od zażalenia stanowi piątą część wpisu stałego

 

UWAGA:

 

W przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, na kilku formularzach, przez tego samego wnioskodawcę- pobiera się jeden wpis, a jeżeli ustawa przewiduje dla danego typu wpis o różnej wysokości- pobiera się jedynie wpis wyższy.

 

Wpis stały w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których Sąd czyni wzmiankę w rejestrze, jak również o przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 z dn. 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosków innych niż wymienione w ust. 1 jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT:

 

Wyżej wymienione opłaty uiszczać można znakami opłaty sądowej, w kasie sądu (podając sygnaturę sprawy lub pozycję rejestru) lub przelewem na konto:

 

NBP O.O.W RZESZOWIE   23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

 

 

WNIOSKI DO CENTRALNEJ INFORMACJI W RZESZOWIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z ORYGINALNYM DOWODEM WNIESIENIA OPŁATY NA RACHUNEK BIEŻĄCY DOCHODÓW SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE:

 

NBP O.O. W RZESZOWIE 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

 

ALBO DO KASY SĄDU.

 

 

Za wydanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego pobiera się następujące opłaty:

 

- za informację z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydaną na wniosek o udzielenie informacji- 5 zł ,

 

- za odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu pełnego- 60 zł,

 

- za odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego- 30 zł,

 

- za wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie wyciągu dotyczący działu 1- 10 zł a za każdy następny dział- 5 zł,

 

- za zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydane na wniosek o wydanie zaświadczenia- 15 zł.

 

 

Odpisy i zaświadczenia przesyłane pocztą wydaje wyłącznie Ministerstwo Sprawiedliwości Centralna Informacja

ul. Ostrobramska 75 c 04-175 Warszawa.