Biuro Obsługi Interesantów

 

 

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek : 7.45 – 18.00

Wtorek – Piątek : 7.45 – 15.30

 

Telefon kontaktowy:

 

17 715 24 00 

 

Kontakt e-mail:

boi@rzeszow.sr.gov.pl
 

informacja@rzeszow.sr.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania:

 

Wnioski  Ulotki informacyjne

 

Ulotki informacyjne Ulotki informacyjne

 

 


 

 

Z a r z ą d z e n i e

 

z dnia16 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

 

 

Na podstawie § 554 a ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późniejszymi zmianami) oraz § 32 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r.  - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

1. Z dniem 1 marca 2011r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie tworzy się w ramach Oddziału Administracyjnego Biuro Obsługi Interesantów (zwane dalej BOI) wraz ze stanowiącą jego wydzieloną część Czytelnią akt.

 

2. Biuro Obsługi Interesantów jest punktem obsługi interesantów, o którym mowa  w § 554 a Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 

1. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 

1) informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw, 2) udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, list syndyków licencjonowanych i niektórych instytucji pozasądowych, 3) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych, 4) informowanie o Wydziałach w Sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw, 5) udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego PREATOR Biuro Obsługi Interesantów bez wglądu do akt, 6) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia, 7) udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.

 

2. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób – dla stron postępowania oraz pełnomocników.

 

3.  Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt określają ich regulaminy, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

1. Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt przyjmują interesantów w godzinach  od 7.30 do 15.15, a w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

2. Biurem Obsługi Interesantów kieruje i sprawuje bieżący nadzór Kierownik Biura Obsługi Interesantów.

3. Za sprawne funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów odpowiada Kierownik Oddziału Administracyjnego.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pracownikom Biura Obsługi Interesantów wsparcia merytorycznego i wymiany niezbędnych informacji dla sprawnego i kompetentnego prowadzenia obsługi interesantów w Sądzie.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego  w Rzeszowie oraz umieszczeniu na stronie internetowej Sądu.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Aneks do zarządzenia z dnia 11 lutego 2011r. o utworzeniu  BOI

Aneks do zarządzenia z dnia 11 lutego 2011r. o utworzeniu  BOI

 


 

 

DZIAŁANIE BOI

 

 

Stanowiska w BOI

 

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się obecnie 5 (pięć) czynnych stanowisk (łącznie ze stanowiskiem kierowniczym), obsługującym poszczególne piony:

 

1. Kierownikiem BOI jest osoba wywodząca się z VI Wydziału Karnego Wykonawczego; 2. osoba jest z II Wydziału Karnego (ta osoba obsługuje również sprawy z Wydziału Rodzinnego); 3. osoba z I Wydziału Cywilnego; 4. osoba z I Wydziału Cywilnego; 5. osoba z V Wydziału Gospodarczego (ta osoba obsługuje również sprawy z Wydziału Pracy i Wydziału Rodzinnego).

 

Każda z tych osób obsługuje w pierwszej kolejności interesantów przychodzących do BOI i mających sprawy w pionach (Wydziałach), w których pracowały osoby obsługujące. Kierownik BOI jest osobą koordynującą pracę w BOI. Rozmawia także z interesantami w sprawach o zwiększonej problematyczności. W razie uzasadnionej potrzeby (przy zwiększonej liczbie interesantów) również obsługuje interesantów, w szczególności w sprawach karnych.

W BOI priorytetem jest jak najkrótszy czas oczekiwania interesanta na profesjonalną obsługę.

 

 

Zadania Kierownika BOI

 

są następujące: - nadzór nad pracą BOI i Czytelni; - opracowywanie sprawozdań z działalności BOI – Czytelni ; - opracowywanie zakresów czynności; - udzielanie odpowiedzi na e-maile w BOI; - wydawanie zamówionych orzeczeń; - przyjmowanie interesantów w sprawach konfliktowych; - przyjmowanie interesantów.

 

Odpowiadanie na maile w BOI

 

Na e-maile przychodzące do BOI odpowiada Kierownik BOI. Odpowiedzi udzielane są w miarę możliwości na bieżąco. Podczas nieobecności Kierownika odpowiedzi udziela osoba z pionu, którego dotyczy pytanie.

 

BOI a porady prawne

 

W BOI nie udziela się porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez Interesanta. Celem porady prawnej jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia przez Interesanta przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy lub  polega na sporządzeniu w sprawie projektu pisma procesowego.

 

UWAGA!

Dodatkowe, wiążące informacje znajdują się w Regulaminie na podstawie, którego BOI działa.

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr A-015-56/11 Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2011r.

 

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W SADZIE REJONOWYM W RZESZOWIE

 

 

§ 1

 

Struktura organizacyjna.

 

1.    Biuro Obsługi Interesantów wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 2.    Biurem Obsługi Interesantów kieruje Kierownik Biura. 3.    Kierownik Oddziału Administracyjnego odpowiada za sprawne funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów. 4.    Skargi i wnioski dotyczące pracy Biura Obsługi Interesantów rozpoznaje Prezes Sądu lub wyznaczony Wiceprezes Sądu. 5.    Kierownicy Sekretariatów Wydziałów i Sekcji Wydziałów zobowiązani są do ścisłego współpracowania z Kierownikiem Biura i jego pracownikami oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez Biuro, w tym do terminowego odnotowywania czynności podejmowanych w sprawach w systemie informatycznym oraz przygotowywania dokumentów wydawanych przez Biuro. 6.    Obsługa interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów nie zwalnia Kierowników Sekretariatów Wydziałów i Sekcji Wydziałów z obowiązku obsługi interesantów, zgłaszających się bezpośrednio w sekretariacie. 7.    Obsługa interesantów odbywa się w punktach obsługi interesantów i telefonicznie oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacja@rzeszow.sr.gov.pl). 8.    Biuro prowadzi kontrolki składanych wniosków i oświadczeń oraz wydawanych dokumentów. 9.    Biuro przyjmuje interesantów w godzinach od 7.30 – 15.15, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

 

§ 2

 

Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów.

 

1.    Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych. 2.    Interesanci zgłaszający się osobiście obsługiwani są w kolejności zgłoszenia się do Biura. 3.    Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego. 4.    Informacji o sprawie rozpoznawanej przed Sądem udziela pracownik Biura Obsługi Interesantów na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 z 2007r., poz. 249  z późniejszymi zmianami).

 

§ 3

 

Informacje.

 

Pracownik Biura Obsługi Interesantów w toku wykonywania swych obowiązków służbowych obowiązany jest umożliwić interesantom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu.

 

1.    Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości, w szczególności poprzez: 1) informowanie o: a) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, b) kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o numerach kont Sądu Rejonowego w Rzeszowie, c) przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, d) rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, e) wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach ich urzędowania, f) terminach i miejscach rozpraw,

2)    udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy syndyków licencjonowanych, listy tłumaczy przysięgłych oraz listy mediatorów w zakresie właściwości Sądu Rejonowego w Rzeszowie, 3)    udostępnianie listy niektórych innych instytucji pozasądowych (Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznik konsumentów, inspekcja pracy, jednostki Policji, organizacje pozarządowe itp.), 4)    udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności, 5)    udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne Wydziały, 6)    udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego PREATOR BOI bez wglądu do akt na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 z 2007r., poz. 249 z późniejszymi zmianami) przy czym informacje przekazywane telefonicznie i drogą elektroniczną udzielane są po uprzednim zweryfikowaniu danych i mogą obejmować w szczególności wskazanie sygnatury akt sprawy, terminu posiedzenia i rozprawy, daty wydania rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie oraz czynności dotyczących postępowania międzyinstancyjnego, 7)    przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu jest zadaniem Biura Podawczego, natomiast w Biurze Obsługi Interesantów dopuszczalne jest złożenie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia, 8)    udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w Czytelni Akt.

 

2.    Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do właściwego Wydziału po upływie 3 dni od terminu, w jakim miały zostać odebrane, celem wyekspediowania za pośrednictwem poczty.

 

 

 

WNIOSKI

NAZWA MS WORD PDF
Oświadczenie osoby ubiegajacej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego  
Oświadczenie osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych  
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi/postanowieniu
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia w sprawach karnych
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty
Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym sie postepowaniu
Wniosek o wykonanie kserokopii z akt
Wniosek o zatarcie skazania
Wniosek o zwrot kosztów podróży
Wniosek skarga
Wniosek świadka o uchylenie kary porządkowej
Wniosek o wydanie odpisu wyroku lub postanowienia
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny lub kosztów sądowych
Wniosek o uchylenie mandatu karnego
Wniosek o zwrot kosztów utraconego zarobku
Zgłoszenie oskarżyciela posiłkowego

 

ULOTKI INFORMACYJNE

NAZWA PDF

Alimenty

Apelacja w procesie karnym

Dobrowolne poddanie się karze

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Pomoc prawna w postępowaniu karnym

Postępowanie w sprawach spadkowych

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia_spadku

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2011-02-22 15:01
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2017-09-04 13:28
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 137 988