Biuro Obsługi Interesantów

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek : 7.30 – 18.00

Wtorek – Piątek : 7.30 – 15.30

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2024r. nr Adm.021.3.2024, zgodnie z § 4,5:

1. Ustala się godziny otwarcia Sądu Rejonowego w Rzeszowie dla Interesantów od 8:00 do 15:00, w poniedziałki od 8.00 do 18.00.

2. O kolejności przyjmowania stron, na BOI decyduje „kolejkomat”. Bilety są wydawane od godziny 8:00, a ostatni bilet jest wydawany o godzinie 14.45, w poniedziałki o godzinie 17.45.

Telefon kontaktowy:

 

17 715 24 00 

 

Kontakt e-mail:

boi@rzeszow.sr.gov.pl
 

 

 

Pliki do pobrania:

 

WnioskiUlotki informacyjne

 

 


 

 

Z a r z ą d z e n i e

 

z dnia16 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

 

 

Na podstawie § 554 a ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późniejszymi zmianami) oraz § 32 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r.  - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

1. Z dniem 1 marca 2011r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie tworzy się w ramach Oddziału Administracyjnego Biuro Obsługi Interesantów (zwane dalej BOI) wraz ze stanowiącą jego wydzieloną część Czytelnią akt.

 

2. Biuro Obsługi Interesantów jest punktem obsługi interesantów, o którym mowa  w § 554 a Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 

1. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 

1) informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw, 2) udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, list syndyków licencjonowanych i niektórych instytucji pozasądowych, 3) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych, 4) informowanie o Wydziałach w Sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw, 5) udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego PREATOR Biuro Obsługi Interesantów bez wglądu do akt, 6) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia, 7) udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.

 

2. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób – dla stron postępowania oraz pełnomocników.

 

3.  Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt określają ich regulaminy, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

1. Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt przyjmują interesantów w godzinach  od 7.30 do 15.15, a w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

2. Biurem Obsługi Interesantów kieruje i sprawuje bieżący nadzór Kierownik Biura Obsługi Interesantów.

3. Za sprawne funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów odpowiada Kierownik Oddziału Administracyjnego.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pracownikom Biura Obsługi Interesantów wsparcia merytorycznego i wymiany niezbędnych informacji dla sprawnego i kompetentnego prowadzenia obsługi interesantów w Sądzie.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego  w Rzeszowie oraz umieszczeniu na stronie internetowej Sądu.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


 

 

DZIAŁANIE BOI

 

 

Stanowiska w BOI

 

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się obecnie 5 (pięć) czynnych stanowisk (łącznie ze stanowiskiem kierowniczym), obsługującym poszczególne piony:

 

1. Kierownikiem BOI jest osoba wywodząca się z VI Wydziału Karnego Wykonawczego; 2. osoba jest z II Wydziału Karnego (ta osoba obsługuje również sprawy z Wydziału Rodzinnego); 3. osoba z I Wydziału Cywilnego; 4. osoba z I Wydziału Cywilnego; 5. osoba z V Wydziału Gospodarczego (ta osoba obsługuje również sprawy z Wydziału Pracy i Wydziału Rodzinnego).

 

Każda z tych osób obsługuje w pierwszej kolejności interesantów przychodzących do BOI i mających sprawy w pionach (Wydziałach), w których pracowały osoby obsługujące. Kierownik BOI jest osobą koordynującą pracę w BOI. Rozmawia także z interesantami w sprawach o zwiększonej problematyczności. W razie uzasadnionej potrzeby (przy zwiększonej liczbie interesantów) również obsługuje interesantów, w szczególności w sprawach karnych.

W BOI priorytetem jest jak najkrótszy czas oczekiwania interesanta na profesjonalną obsługę.

 

 

Zadania Kierownika BOI

 

są następujące: - nadzór nad pracą BOI i Czytelni; - opracowywanie sprawozdań z działalności BOI – Czytelni ; - opracowywanie zakresów czynności; - udzielanie odpowiedzi na e-maile w BOI; - wydawanie zamówionych orzeczeń; - przyjmowanie interesantów w sprawach konfliktowych; - przyjmowanie interesantów.

 

Odpowiadanie na maile w BOI

 

Na e-maile przychodzące do BOI odpowiada Kierownik BOI. Odpowiedzi udzielane są w miarę możliwości na bieżąco. Podczas nieobecności Kierownika odpowiedzi udziela osoba z pionu, którego dotyczy pytanie.

 

BOI a porady prawne

 

W BOI nie udziela się porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez Interesanta. Celem porady prawnej jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia przez Interesanta przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy lub  polega na sporządzeniu w sprawie projektu pisma procesowego.

 

UWAGA!

Dodatkowe, wiążące informacje znajdują się w Regulaminie na podstawie, którego BOI działa.

 

 

 


 

 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2011-02-22 15:01
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2024-06-10 15:51
Aktualizowany przez: Beata Sakowska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 240 316