Skargi

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2007r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r.  w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg:

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
 2. Skargi i wnioski mogą być złożone pisemnie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

Adres sądu:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
ul. gen. J. Kustronia 4
35-303 Rzeszów

Adres e-mail: sekretariat@rzeszow.sr.gov.pl

Skargi i wnioski składane pocztą elektroniczną muszą zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji.

3. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych na piśmie wskazuje się pracowników Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazuje się pracownika w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu wskazuje się pracownika w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 1. W razie złożenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 2. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 3. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie powoduje pozostawienie skargi lub wnioski bez rozpatrzenia.
 5. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w art. 41a §2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 7. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 8. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty ich wpływu.
 9. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie jest Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 11. Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów lub asesorów sądowych do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-08-13 08:05
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2021-03-24 10:55
Aktualizowany przez: Beata Sakowska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 945