Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy.
Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

1. standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Pan Dariusz Kasprzyk, adres poczty elektronicznej informatycy@rzeszow.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009.01.04
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.19

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
ul. Gen. Józefa Kustronia 4
35-303 Rzeszów
e-mail:oadm@rzeszow.sr.gov.pl
tel. +48 17 715 24 07
 
Osoba odpowiedzialna:
Dariusz Kasprzyk
e-mail: informatycy@rzeszow.sr.gov.pl
tel. +48 17 715 23 97

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Do Sądu Rejonowego w Rejonowego prowadzi jedno główne wejście od strony południowej (Plac im. Maurycego Allerhanda) to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny z trzema dziedzińcami wewnętrznymi ( A,B,C) . Budynek Główny składa się z parteru, I,II, III i IV piętra. Do budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi przesuwne automatyczne, otwierane na czujnik ruchu. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji kierują osoby wjeżdżające samochodami na oznaczone miejsce parkingowe i kierują osoby na wózkach do wejścia budynku głównego. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego będącego na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów (BOI), Kasa, Bufet, pomieszczenie sanitarno-higieniczne - przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, inspekcyjny skaner rentgenowski RTG do skanowania bagażu. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Informacja o dostępności tłumacza migowego jest dostępna TUTAJ

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jest awaria systemów informatycznych, której usunięcie może potrwać kilka godzin. W związku z powyższym będzie utrudniona dostępność do uzyskania informacji w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pozostałych Wydziałach tut. Sądu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-05-26 19:07
Opublikowany przez: Dariusz Kasprzyk
Aktualizowany dnia: 2021-03-31 08:31
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 777