Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty zamieszczone w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie
 • Adres: ul. Gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • E-mail: prezes@rzeszow.sr.gov.pl
 • Telefon: 17 7152240

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Sądu Rejonowego w Rejonowego prowadzi jedno główne wejście od strony południowej (Plac im. Maurycego Allerhanda) to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny z trzema dziedzińcami wewnętrznymi ( A,B,C ). Budynek Główny składa się z parteru, I,II, III i IV piętra. Do budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi przesuwne automatyczne, otwierane na czujnik ruchu. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji kierują osoby wjeżdżające samochodami na oznaczone miejsce parkingowe i kierują osoby na wózkach do wejścia budynku głównego. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego będącego na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów (BOI), Kasa, Bufet, pomieszczenie sanitarno-higieniczne - przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, inspekcyjny skaner rentgenowski RTG do skanowania bagażu.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną oraz stanowisko wyposażone w system, umożliwiający korzystanie z usługi tłumacza języka migowego w trybie „on-line”.

Zarówno stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną, jak i stanowisko wyposażone w usługę języka migowego „on-line” są oznakowane.

Na teren budynku sądu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Więcej Informacji o dostępności tłumacza języka migowego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

 1. standardami W3C:
 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 5082
 1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego: które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

 

Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2024 życzy Kierownictwo Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-05-26 19:07
Opublikowany przez: Dariusz Kasprzyk
Aktualizowany dnia: 2023-06-14 10:01
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 892