Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz.U.2020.2232 ze zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U.2018.2492 ze zm.)

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U.2020.1348 ze zm.), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U.2020.517 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz.U.2020.2055), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 8) która jest w ciąży.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wyżej w:

- ust.1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ust.1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

- ust.1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

- ust.1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

- ust.1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- ust.1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

- ust.1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

4. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

5. Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

6. Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie rzeszowskim.

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

https://bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna

 

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2024 życzy Kierownictwo Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-06-09 09:46
Opublikowany przez: Józef Koryl
Aktualizowany dnia: 2021-02-22 15:26
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 112