Opłaty sądowe

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

>>Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości - informacje o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych

 

SAMOOBSŁUGOWY TERMINAL PŁATNICZY

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r.. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, w budynku przy ul. Kustronia 4 zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonać na rzecz Sądu Rejonowego w Rzeszowie,  W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ (przy użyciu kart płatniczych):

1. Zakupu e-znaków,

2. Płatności z tytułu dochodów budżetowych, m.in.:

            - opłat i kosztów sądowych w toczących się sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, o wykroczenie, m.in. opłat od pozwu, od wniosku, za wydanie kserokopii z akt sprawy;

            - opłat i kosztów dotyczących ksiąg wieczystych (opłat za wydanie odpisu z KW, opłat od wniosków);

            - zasądzonej w wyroku kary grzywny i kosztów sądowych;

            - opłat rejestrowych (KRS, Rejestr Zastawów0

3. Wpłat na rachunek bankowy sum na zlecenie (zaliczki)

            zaliczek na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych, tłumaczy, kuratorów procesowych oraz ogłoszeń w prasie;

            zaliczek tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego

4. Wpłat na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

            zasądzonego w wyroku świadczenia pieniężnego lub nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

 

Urządzenie obsługuje karty płatnicze Visa, MasterCard i Maestro.

Terminal płatniczy wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

 

 

1.

 

Wykaz wysokości opłat Krajowego Rejestru Sądowego

obowiązujący od 30.05.2014r.

 

 

  • REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW:

- za pierwszy wpis do KRS:           600 zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

- za rejestrację zmian w KRS:       350 zł  (250 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

- za sprawozdanie finansowe:        140 zł (40 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

- za wykreślenie podmiotu z KRS: 400 zł (300 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

 

  • REJESTR STOWARZYSZEŃ:

- za pierwszy wpis (dotyczy: stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, związków zawodowych rolników indywidualnych, związków zawodowych, ogólnokrajowych związków międzybranżowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych, Polskiego związku sportowego, stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym) : bez opłat

 

- za pierwszy wpis (dotyczy: kółek rolniczych, rolniczych zrzeszeń branżowych, związków rolników, kółek i organizacji rolniczych, związków rolniczych zrzeszeń branżowych, cechów rzemieślniczych, izb rzemieślniczych, Związków Rzemiosła Polskiego, zrzeszeń handlu i usług, zrzeszeń transportu, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń handlu i usług, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń transportu, innych organizacji przedsiębiorców, izby gospodarczej, ogólnokrajowych zrzeszeń międzybranżowych, związków pracodawców, federacji, innych organizacji społecznych lub zawodowych): 250zł  (opłata sądowa)

 

- za rejestrację podmiotu z działalnością gospodarczą:  600 zł (500 zł opłata sądowa +  100 zł za ogłoszenie w MSiG)

- za rejestrację zmian (dotyczy podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych ZOZ, nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców):     150 zł (opłata sądowa)

- postępowanie o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych jest wolne od opłat sądowych

- za sprawozdanie finansowe:   40 zł (opłata sądowa)

- za wykreślenie podmiotu z rejestru:  300 zł (opłata sądowa)

 

  • REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

- wpisanie dłużnika do RDN: 300 zł (opłata sądowa)

- wykreślenie dłużnika z RDN : 150 zł (opłata sądowa)

 

  • INNE OPŁATY
  • za wyznaczenie biegłego rewidenta : 300 zł (opłata sądowa)
  • za złożenie do akt rejestrowych dokumentu: 40 zł (opłata sądowa)

 

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) I ZWIĄZKI ZAWODOWE

SĄ ZWOLNIONE OD OPŁAT.

 

SKARGA, ZAŻALENIE:

 

-opłata od skargi na orzeczenie referendarza: 100 zł

-opłata od zażalenia stanowi piątą część wpisu stałego

 

UWAGA:

W przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, na kilku formularzach, przez tego samego wnioskodawcę- pobiera się jeden wpis, a jeżeli ustawa przewiduje dla danego typu wpis o różnej wysokości- pobiera się jedynie wpis wyższy.

 

Wpis stały w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których Sąd czyni wzmiankę w rejestrze, jak również o przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 z dn. 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosków innych niż wymienione w ust. 1 jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT:

 

Wyżej wymienione opłaty uiszczać można znakami opłaty sądowej, w kasie sądu (podając sygnaturę sprawy lub pozycję rejestru) lub przelewem na konto:

 

NBP O.O.W RZESZOWIE   23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

 

 

WNIOSKI DO CENTRALNEJ INFORMACJI W RZESZOWIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z ORYGINALNYM DOWODEM WNIESIENIA OPŁATY NA RACHUNEK BIEŻĄCY DOCHODÓW SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE:

 

NBP O.O. W RZESZOWIE 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

 

ALBO DO KASY SĄDU.

 

Za wydanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego pobiera się następujące opłaty:

 

- za informację z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydaną na wniosek o udzielenie informacji- 5 zł ,

 

- za odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu pełnego- 60 zł,

 

- za odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego- 30 zł,

 

- za wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie wyciągu dotyczący działu 1- 10 zł a za każdy następny dział- 5 zł,

 

- za zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydane na wniosek o wydanie zaświadczenia- 15 zł.

 

 

Odpisy i zaświadczenia przesyłane pocztą wydaje wyłącznie Ministerstwo Sprawiedliwości Centralna Informacja

ul. Ostrobramska 75 c 04-175 Warszawa.

 

 

2.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie uprzejmie informuje, że weszło w życie z dniem 8 września 2016r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd (Dz.U.2016, poz. 1420).

 

Na podstawie § 1 cyt. Rozporządzenia wysokość opłat za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi 5,00 złotych.

 

Oplaty należy dokonać na rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego w Rzeszowie

NBP 60 1010 1528 0016 9013 9800 0000 lub w kasie Sądu.

 

Przedmiotową opłatę uiszcza każdorazowo wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-08-12 14:45
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2020-07-13 13:43
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 210 724