Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Rzeszowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

 

Termin, Sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnienie informacji na wniosek następuje ,,bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Sąd powiadamia w tym wnioskodawcę poprzez wskazanie  powodów opóźnienia oraz informuje o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku).
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Sąd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej przez Sąd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Sąd Rejonowy w Rzeszowie nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

   
Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Sądu Rejonowego
w Rzeszowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie, na którą przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie
W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-05-05 13:33
Opublikowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Aktualizowany dnia: 2023-05-05 13:46
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 122