Prezes

 

Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie

SSR Tomasz Marian Berezowski

pok. nr 2.35 (sekretariat)

 

 1. kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu,
 2. kieruje działalnością administracyjną Sądu, wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do podległego Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów,
 4. udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
 5. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 6. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,
 8. sprawuje nadzór administracyjny na komornikami sądowymi działającymi przy Sądzie Rejonowym w Rzeszów,
 9. szczegółowy zakres obowiązków wynika z działu II Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych,
 10. orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału podziałem czynności.

 

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniu:

wtorek w godz. 10.00 - 12.00

tel. 17 715 22 40

e-mail: https://www.rzeszow.sr.gov.pl/images/prezes.gif

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie

SSR Lesław Zawada

pok. nr 2.32 (sekretariat) 

 

 1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie w czasie jego nieobecności, w pierwszej kolejności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą V Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Ksiąg Wieczystych, IX Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego, Sekcją ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych V Wydziału Gospodarczego i w związku z tym:
 • kontroluje wykonywanie przez Przewodniczących Wydziałów/Kierowników Sekcji obowiązków nadzorczych,
 • kontroluje terminowość sporządzania uzasadnień,
 • kontroluje i wydaje stosowne polecenia w zakresie poprawy sprawności i likwidacji przewlekłości postępowania,
 • rozpoznaje skargi i wnioski oraz przyjmuje strony w zakresie spraw nie powierzonych Przewodniczącym Wydziałów/Kierownikom Sekcji,
 1. podejmuje decyzje w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności sądowych w sprawach cywilnych,
 2. pełni funkcję Kierownika Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
 3. orzeka w Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych V Wydziału Gospodarczego zgodnie z ustalonym dla tej Sekcji podziałem czynności,
 4. wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

środa - 10.00 - 12.00 

tel. 17 715 22 39

 

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie

SSR Łukasz Palacz

pok. nr 2.35 (sekretariat)

 

 1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie w czasie jego nieobecności, w drugiej kolejności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą I Wydziału Cywilnego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, XI Wydziału Cywilnego, Sekcją ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego i w związku z tym:
 • kontroluje wykonywanie przez Przewodniczących Wydziałów/Kierowników Sekcji obowiązków nadzorczych,
 • kontroluje terminowość sporządzania uzasadnień,
 • kontroluje i wydaje stosowne polecenia w zakresie poprawy sprawności  i likwidacji przewlekłości postępowania,
 • rozpoznaje skargi i wnioski oraz przyjmuje strony w zakresie spraw nie powierzonych Przewodniczącym Wydziałów/Kierownikom Sekcji,
 1. sprawuje nadzór nad sprawami dotyczącymi obrotu prawnego z zagranicą, a w szczególności kontroluje terminowość oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących przy załatwianiu tych spraw, o  którym  mowa  w  §  17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu  międzynarodowego  postępowania  cywilnego  oraz  karnego w  stosunkach  międzynarodowych,
 2. orzeka w I Wydziale Cywilnym zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału podziałem czynności,
 3. wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

poniedziałek - 10.00 - 12.00 

tel. 17 715 22 40

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie

SSR Wojciech Dudek

pok. nr 2.32 (sekretariat)

 

 1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie w czasie jego nieobecności, w trzeciej kolejności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, VI Wydziału Karnego Wykonawczego, X Wydziału Karnego oraz kuratorską służbą sądową i w związku z tym :
 • kontroluje wykonywanie przez Przewodniczących w/w Wydziałów obowiązków nadzorczych,
 • nadzoruje pracę Wydziału VI Karnego Wykonawczego w zakresie umarzania należności sądowych,
 • kontroluje terminowość sporządzania uzasadnień,
 • kontroluje i wydaje stosowne polecenia w zakresie poprawy sprawności i likwidacji przewlekłości postępowania,
 • rozpoznaje skargi i wnioski oraz przyjmuje strony w zakresie spraw nie powierzonych Przewodniczącym Wydziałów,
 • odpowiada za organizowanie szkoleń dla pracowników Sądu, ławników oraz kuratorów społecznych dla nieletnich,
 1. sprawuje nadzór nad ławnikami,
 2. orzeka w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału zakresem czynności,
 3. wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

czwartek - 10.00 - 12.00 

tel. 17 715 22 39
 

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jest awaria systemów informatycznych, której usunięcie może potrwać kilka godzin. W związku z powyższym będzie utrudniona dostępność do uzyskania informacji w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pozostałych Wydziałach tut. Sądu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 09:54
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2022-03-08 12:20
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 57 248