Prezes

 

 Prezes Sądu Rejonowego

- SSO Grzegorz Pliś

pok. nr 2.35 (sekretariat)

 1. kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu,
 2. kieruje działalnością administracyjną Sądu, wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do podległego Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów,
 4. udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
 5. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych,
 6. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,
 8. szczegółowy zakres obowiązków wynika z działu II Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych.

 

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniu:

środa w godz. 10.00 - 12.00

tel. 17 715 22 40
fax. 17 715 24 83

e-mail:

 

 Wiceprezes Sądu Rejonowego

-  SSR Tomasz Berezowski

pok. nr 2.32 (sekretariat)

 1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie jego nieobecności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą I Wydziału Cywilnego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Ksiąg Wieczystych, IX Wydziału Gospodarczego-Rejestru Zastawów, XI Wydziału Cywilnego, XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. sprawuje nadzór nad sprawami dotyczącymi obrotu prawnego z zagranicą, a w szczególności kontroluje terminowość oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących przy załatwianiu tych spraw, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1657),
 4. podejmuje decyzje w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności sądowych w sprawach cywilnych,
 5. orzeka w I Wydziale Cywilnym zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału podziałem czynności.

 

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

wtorek – 10.00 – 12.00

tel. 17 715 22 39
fax. 17 715 24 87
e-mail: wiceprezes1@rzeszow.sr.gov.pl

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Wojciech Dudek

pok. nr 2.32 (sekretariat)

 1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie jego nieobecności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, VI Wydziału Karnego Wykonawczego, X Wydziału Karnego oraz kuratorską służbą sądową,
 3. sprawuje nadzór nad ławnikami,
 4. orzeka w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału zakresem czynności,
 5. wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego.
   

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

czwartek - 10.00 - 12.00 

tel. 17 715 22 39
fax. 17 715 24 87
e-mail: wiceprezes2@rzeszow.sr.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26 -28 stycznia 2022r. wprowadzone zostało zarządzeniem A-0212-1/22 ograniczenie przyjmowania Interesantów przez Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Treść zarządzenia została umieszczona w zakładce "Aktualności"
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 09:54
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2021-12-28 13:39
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 51 605